REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO barometrcp.pl

Spis treści

1. Definicje

2. Postanowienia ogólne

3. Usługi elektroniczne świadczone w Sklepie internetowym

4. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

5. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

6. Dostawa

7. Ceny i metody płatności

8. Promocje i wyprzedaże

9. Prawo odstąpienia od umowy

10. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

11. Reklamacje dotyczące towarów

12. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

13. Postanowienia końcowe

14. Załączniki do regulaminu

1. Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

1.2. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta;

1.3. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów/Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;

1.4. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu: osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupów w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu;

1.5. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

1.6. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.7. Konto Klienta – pole, w którym są gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie;

1.8. Koszyk - element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów;

1.9. Newsletter - usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drogą elektroniczną cyklicznych, bezpłatnych informacji o działaniu Sklepu, m.in. o nowościach, promocjach, po dobrowolnym wyrażeniu na to zgody przez Użytkownika;

1.10. Produkt/Towar - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;

1.11. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która korzysta ze Sklepu;

1.12. Regulamin - niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego barometrcp.pl;

1.13. Rejestracja zamówienia – informacja wysłana do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej o tym, że Zamówienie wpłynęło i zostanie zrealizowane, potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji;

1.14. Sklep internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod www.barometrcp.pl za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienie;

1.15. Sprzedawca/Właściciel – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PPHU BAROMETR CENTRUM PAPIERNICZE z siedzibą w Malborku (82-200) przy  Al. Wojska Polskiego 498, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 579-151-28-50, REGON: 170393625;

1.16. Umowa zawarta na odległość/Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży towarów w rozumieniu kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy PPHU BAROMETR CENTRUM PAPIERNICZE Joanna Mroczek-Jalowska, NIP: 5791512850, REGON: 170393625 a Klientem zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.17. Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

1.18. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

1.19. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

2. Postanowienia ogólne

2.1. Sklep internetowy dostępny pod adresem www.barometrcp.pl jest prowadzony przez Joannę Mroczek-Jalowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: PPHU BAROMETR CENTRUM PAPIERNICZE z siedzibą w Malborku (82-200), przy  Al. Wojska Polskiego 498, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 579-151-28-50, REGON: 170393625, zwany dalej Sprzedawcą.

2.2. Kontakt ze sklepem internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej sklep@barometrcp.pl lub pod nr telefonu + 48 55 647 17 71.

2.3. Sklep www.barometrcp.pl oferuje sprzedaż detaliczną i hurtową.

2.4. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze.

2.5. Niniejszy Regulamin jest skierowany zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu www.barometrcp.pl, w tym określa m. in.

2.5.1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

2.5.2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

2.5.3. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa PPHU BAROMETR CENTRUM PAPIERNICZE. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://barometrcp.pl/content/2-regulamin oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu internetowego www.barometrcp.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma m.in. prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2.11. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późn. zm.).

3. Usługi elektroniczne świadczone w Sklepie internetowym

3.1. Sprzedawca świadczy, za pośrednictwem Sklepu internetowego, następujące nieodpłatne Usługi: Konto, Formularz Zamówienia, Newsletter.

3.1.1. Konto – korzystanie z Konta jest możliwe po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków: wypełnieniu Formularza Rejestracji, zaakceptowaniu ogólnych warunków użytkowania i polityki prywatności (warunek dokonania rejestracji) i kliknięciu pola „zapisz”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej oraz hasło. 

3.1.2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu w ramach Sklepu internetowego Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony. Klient ma możliwość, w każdej chwili, bez podania przyczyny, zrezygnować z Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej Sklepu ( sklep@barometrcp.pl) lub pisemnie na adres: 82-200 Malbork, Al. Wojska Polskiego 498

3.1.3. Formularz zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Realizuj zamówienie” – do momentu kliknięcia pola „Realizuj zamówienie z obowiązkiem zapłaty” istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

3.1.4. Proces wypełniania Formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu Umowy albo o dokonaniu zmiany Umowy.

3.1.5. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Klienta.

3.1.6. Newsletter - korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Subskrybuj”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta oraz składania zamówienia – z chwilą utworzenia Konta lub złożenia zamówienia Klient zostaje zapisany na Newsletter.

3.1.7. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newslettera.

3.1.8. Użytkownik lub Klient może w każdej chwili bez podania przyczyny odwołać zgodę na przesyłanie wiadomości za pośrednictwem usługi Newslettera, poprzez przesłanie do Sprzedawcy żądania usunięcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@barometrcp.pl lub pisemnie na adres, 82-200 Malbork, Al. Wojska Polskiego 498 lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newslettera.

3.1.9. Newsletter jest przesyłany wyłącznie osobom, które dokonały subskrypcji. Newsletter jest przesyłany wyłącznie osobom, które dokonały subskrypcji.

3.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca.

Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

3.2.1. w celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu;

3.2.2. mieć aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

3.2.3. Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz zaakceptowanymi cookies dla Sklepu Internetowego lub

3.2.4. Mozilla Firefox w wersji 17.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz zaakceptowanymi cookies dla Sklepu Internetowego lub

3.2.5. Google Chrome w wersji 23.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz zaakceptowanymi cookies dla Sklepu Internetowego lub

3.2.6. Opera w wersji 12.0 lub nowszej lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz zaakceptowanymi cookies dla Sklepu Internetowego lub

3.2.7. Safari w wersji 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz zaakceptowanymi cookies dla Sklepu Internetowego lub

3.2.8. Microsoft Edge w wersji 25.10586.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript oraz zaakceptowanymi cookies dla Sklepu Internetowego

3.2.9. Zalecana minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

3.3. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3.4. Tryb postępowania reklamacyjnego.

3.4.1. PPHU BAROMETR CENTRUM PAPIERNICZE podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

3.4.2. Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem. 

3.4.3. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 9 Regulaminu) Klient może składać na przykład: pisemnie na adres 82-200 Malbork, al. Wojska Polskiego 498 lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@barometrcp.pl

3.4.4. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny): okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady, określenie żądania Klienta, danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.

3.4.5. PPHU BAROMETR CENTRUM PAPIERNICZE zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3.5. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia Usług drogą elektroniczną przysługuje Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem.

3.6. Klientowi, na rzecz którego Sprzedawca świadczy usługi Konta, a które mają charakter ciągły i bezterminowy, przysługuje możliwość wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja tego uprawnienia nastąpi po przesłaniu pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3.7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług Elektronicznych o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.

4. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

4.1. Sklep Internetowy jest ogólnodostępny, może z niego korzystać każdy. Warunkiem koniecznym jednak do nabywania w nim Towarów i Usług jest podanie niezbędnych do realizacji zamówienia danych osobowych oraz danych określających adres wysyłki, czyli wypełnienie formularza zamówień.

4.2. Klientami Sklepu mogą być osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca.

4.3. Korzystanie ze Sklepu internetowego www.barometrcp.pl oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez Klienta z wszelkimi treściami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu internetowego.

4.4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

4.5. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na ogólne warunki użytkowania i politykę prywatności oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

4.6. PPHU BAROMETR CENTRUM PAPIERNICZE może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

4.6.1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

4.6.2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

4.6.3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez PPHU BAROMETR CENTRUM PAPIERNICZE za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię PPHU BAROMETR CENTRUM PAPIERNICZE 

4.7. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody PPHU BAROMETR CENTRUM PAPIERNICZE 

4.8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

4.9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

4.9.1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

4.9.2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

4.9.3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

4.9.4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla PPHU BAROMETR CENTRUM PAPIERNICZE

4.9.5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

4.9.6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4.10. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4.11. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.

4.12. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim.

4.13. Zarejestrowany Klient ma możliwość: 

4.13.1. dostępu do statusu oraz historii zamówień;

4.13.2. otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;

4.13.3. informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;

4.13.4. zamówienia Produktu,

4.13.5. zmiany swoich danych;

4.13.6. zmiany swojego hasła;

4.13.7. sprawdzenia swoje zamówienia.

4.14. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzymuje na podany przez siebie adres e-mail potwierdzenie rejestracji.

4.15. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie się do systemu.

4.16. Klient nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.

5. Procedura zawarcia umowy sprzedaży

5.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 3.1.3 Regulaminu.

5.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy:

5.2.1.  wejść na stronę internetową www.barometrcp.pl, zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

5.2.2. wypełnić odpowiednie dane wskazane w Formularzu zamówienia (z wyszczególnieniem danych niezbędnych do realizacji umowy): imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość) nazwa i siedziba firmy (dotyczy Klientów niebędących Konsumentami), numer identyfikacji podatkowej (dotyczy Klientów niebędących Konsumentami), jak również dokonać wyboru sposobu dostawy i metody płatności, zaakceptować ogólne warunki użytkowania (regulamin sklepu internetowego) oraz politykę prywatności, zatwierdzić Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

5.3. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy.

5.4. Po złożeniu Zamówienia, Klient niezwłocznie otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Potwierdzenie zamówienia, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

5.5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z PPHU BAROMETR CENTRUM PAPIERNICZE Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

5.6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w punkcie 5.4.

5.7. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.4. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

5.8. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5.9. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Kupującego, Kupujący powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep internetowy wysyłając wiadomość e-mail ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy.

5.10. Produkty oferowane przez Sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.

5.11. Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.

5.12. Sklep dokłada wszelkich starań, aby prezentowane na stronie internetowej opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. Jednakże w razie jakichkolwiek wątpliwości, zwłaszcza w przypadku oznaczenia rozmiarów, prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt telefoniczny +48 55 647-17-71, bądź mailowy pod adresem sklep@barometrcp.pl.

6. Dostawa

6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

6.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

6.3.1. przesyłka kurierska;

6.3.2. przesyłka kurierska za pobraniem;

6.3.3. transport własny Sprzedawcy – w odległości 20km. od Malborka minimum logistyczne wynosi 100zł. brutto;

6.3.4. Odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy, Malbork, Al. Wojska Polskiego 498, godziny odbioru są podane na stronie internetowej Sklepu;

6.4. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy znajdują się na stronie Sklepu.

6.5. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

6.5.1. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy;

6.5.2. w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży;

6.5.3. w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu - Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.

6.6. Na czas, po jakim zamówione produkty trafiają do Klienta składa się czas sprowadzenia towaru, jeśli nie znajduje się on na magazynie oraz czas, jaki jest potrzebny firmie kurierskiej na dostarczenie przesyłki pod wskazany przez Klienta adres, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze, a także wybór sposobu dostawy dokonany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.7. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym terminie, Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania, w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia lub zmiany sposobu dostawy.

6.8. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany jest przez Sklep o stanie zamówienia. Klient może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Klienta Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

6.9. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

6.10. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.

6.11. Sprzedawca odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru do momentu, w którym Konsument go otrzyma, chyba że Konsument wybrał inną formę dostawy, niż dostawy proponowane przez Sklep.

6.12. Kupujący w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar i w razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy (kuriera) oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Towar wygląda na uszkodzony, Sprzedawca zwraca się z prośbą o nieprzyjmowanie przesyłki przez Klienta. Spisanie protokołu nie stanowi warunku do złożenia reklamacji bądź skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od umowy. 

6.13. Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem sklep@barometrcp.pl do czasu przekazania tegoż zamówienia przez Sklep w stan pakowania.

6.14. Koszty dostawy wynoszą co do zasady:

6.14.1. przy zamówieniu o wartości poniżej 250 zł brutto - 20 zł brutto

6.14.2. przy zamówieniu o wartości powyżej 250 zł brutto - 0 zł

6.14.3. szczegółowe koszty wysyłek przedstawione zostały w zakładce Koszty dostawy na stronie internetowej Sklepu i są uzależnione od wyboru formy transportu oraz gabarytu i wagi przesyłki.

7. Ceny i metody płatności

7.1. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu podane są w polskich złotych brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują kosztów przesyłki.

7.2. Fakturę VAT wystawiamy na indywidualne życzenie Klienta, standardowo Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem. 

7.3. Klient ma możliwość uiszczania należności za Towar tytułem złożonego zamówienia w następujący sposób:

7.3.1. płatność przy odbiorze – zapłata następuje do rąk Sprzedawcy przy odbiorze przesyłki, dotyczy tylko odbioru osobistego lub transportu własnego Sprzedawcy; 

7.3.2. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata) – nr 39 1140 2017 0000 4502 1309 0048;

7.3.3. Płatność za pobraniem;

7.3.4. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Paynow.

7.4. Wybór formy płatności następuje przy wypełnianiu Formularza Zamówienia.

7.5. W przypadku wyboru przez Klienta:

7.5.1. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży), w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane,

7.5.2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w momencie odbioru przesyłki,

7.5.3. płatności gotówką bądź kartą płatniczą przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze towaru w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o gotowości zamówienia do odbioru.

7.6. Po dokonaniu wyboru metody płatności określonej w Regulaminie, Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.

7.7. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem, a na życzenie Klienta wystawia fakturę VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem.

7.8. Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.

7.9. W przypadku niedopłaty, Klient zobowiązany jest uiścić różnicę pomiędzy ceną produktu, a kwotą, którą faktycznie wpłacił.

7.10. W przypadku, gdy w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.

7.11. W przypadku błędnej realizacji zamówienia koszt odbioru towaru od klienta ponosi Sklep wysyłając na adres podany przez klienta firmę kurierską w celu odbioru przesyłki. Jednocześnie Sklep informuje, że nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych do Sklepu za pobraniem.

7.12. W przypadku zamówienia opłaconego, gdy Sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, sklep informuje Klienta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia Sklep zwraca przedpłatę na podane przez Klienta konto bankowe w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty anulowania zamówienia lub jego korekty. Zwrot następuje poprzez przelew na wskazane przez Klienta konto.

8. Promocje i wyprzedaże

8.1. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów.

8.2. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień.

8.3. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.

9. Prawo odstąpienia od umowy

Niniejszy rozdział dotyczy Użytkowników korzystających ze Sklepu jako Konsumenci. 

9.1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach Konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od niej w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt.  8.12. i 8.13. Regulaminu składając Sklepowi stosowne oświadczenie.

9.2. Termin 14-dniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia przed jego upływem elektronicznie na adres: sklep@barometrcp.pl lub listownie na adres siedziby firmy PPHU Barometr Centrum Papiernicze, Al. Wojska Polskiego 498, 82-200 Malbork.

9.3. Konsument może skorzystać z formularza - Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza zaproponowanego przez Sprzedawcę nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na realizację uprawnienia do odstąpienia do Umowy przez Konsumenta.

9.4. Konsument który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy Oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia.

9.5. W razie odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. 

9.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych zwrócić towar Sprzedawcy. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: 82-200 Malbork, Al. Wojska Polskiego 498

9.7. Na Kliencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia. Po otrzymaniu produktu może zatem sprawdzić jego charakter, kompletność, cechy czy funkcjonowanie – ale tylko tak, jak robiłby to w sklepie stacjonarnym. 

9.8. Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zmniejszenie wartości towaru będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z rzeczą. 

9.9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

9.10. Prawo odstąpienia od umowy nie obowiązuje, jeśli produkt został uszkodzony mechanicznie, na skutek niewłaściwego użytkowania lub transportu.

9.11. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.

9.12. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji. 

9.13. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa powyżej, do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedawcy do osobistego odbioru Towaru.

9.14. W przypadku Klienta, który wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9.15. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

9.16. Konsument ma obowiązek dołączyć do paczki dokument sprzedaży.

9.17. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach: 

9.17.1. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (zamówienie indywidualne);

9.17.2. świadczenia, których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

9.17.3. świadczeń, których przedmiotem jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

9.17.4. świadczeń, których przedmiotem są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

9.17.5. świadczeń, które są wyraźnie dostosowane do indywidualnych potrzeb konsumenta.

9.17.6. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

10. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących konsumentami.

10.1. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

10.2. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

10.3.  Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

10.4. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

10.5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

10.6. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

10.7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.

10.8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

11. Reklamacje dotyczące towarów

11.1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru wolnego od wad. 

11.2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu cywilnego (w szczególności art. 556-576 k.c.).

11.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@barometrcp.pl . Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

11.4. Produkty oferowane na w Sklepie www.barometrcp.pl objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmię Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

11.5. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, odpowiedzialność z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.

11.6. PPHU BAROMETR CENTRUM PAPIERNICZE nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Składając reklamację Klient powinien swoje roszczenia w ramach gwarancji składać bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

11.7. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Udzielona Gwarancja na sprzedany Produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).

11.8. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

11.9. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie na stosownym Formularzu Reklamacyjnym (wysyłanym na życzenie klienta poprzez wiadomość mailową). 

11.10. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Konsumenta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

11.11. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami licząc od dnia następującego po dniu wpłynięcia.

11.12. W przypadku braku odpowiedzi Sprzedawcy o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.6, reklamację uznaje się za przyjętą na korzyść Klienta.

11.13. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, adres korespondencji.

11.14. Sprzedawca powinien w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunąć.

11.15. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

11.16. Czas wykonania naprawy lub wymiany ustalany jest w sposób indywidualny biorąc pod uwagę rodzaj Produktu oraz wadę. 

11.17. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedawca zwróci Konsumentowi koszty przesyłki związane z reklamacją a poniesione przez Konsumenta. Sprzedawca przekaże należną kwotę Konsumentowi na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym.

11.18. Jeżeli uznanie reklamacji jest związane z naprawą lub wymianą towaru - Sprzedawca odeśle produkt Konsumentowi na własny koszt.

11.19. Uszkodzenia mechaniczne - jeżeli nie są wynikiem wad produktu - powstałe podczas użytkowania lub transportu nie mogą być podstawą reklamacji. Reklamacji nie podlega też zużycie wynikające z normalnego użytkowania jak i też uszkodzenia w wyniku nieprawidłowych zabiegów konserwacyjnych.

11.20. Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

11.21. Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

12. Pozasądowe sposoby rozwiązywania sporów

12.1. W przypadku nieuwzględnienia przez Sprzedającego roszczeń Klienta związanych z wadliwością zakupionego towaru, Klientowi (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) przysługuje również prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów lub Inspekcji Handlowej zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa. W celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Konsumenta. Konsument ma prawo również do skorzystania z możliwości polubownego dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym Sądem Polubownym Sądem Konsumenckim tworzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej składając w tym celu do sądu wniosek o rozpatrzenie sporu między konsumentem a przedsiębiorcą.

12.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

12.3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

12.4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

12.5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. jest to platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

13. Postanowienia końcowe

13.1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących, określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu, udostępnionej na stronie Sklepu pod adresem www.barometrcp.pl

13.2. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.

13.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

13.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

13.5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PPHU BAROMETR CENTRUM PAPIERNICZE. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

13.6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PPHU BAROMETR CENTRUM PAPIERNICZE. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę PPHU BAROMETR CENTRUM PAPIERNICZE.

13.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

13.8. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

13.9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.11.2020r.

14. Załączniki do regulaminu:

Załacznik nr 1 Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży

Załącznik nr 2 Pouczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży

Załacznik nr 3 Wzór formularza odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych

Załącznik nr 4 Wzór Formularza reklamacyjnego

Załącznik nr 5 Polityka prywatności

Załącznik nr 6 Polityka cookies.