Regulamin Programu Lojalnościowego

Our letter doesn’t https://getesa.com/ constitute a diagnosis. ESA letter would be the letter from the accredited wellness expert that has been in control of your emotional or mental disorder therapy. An ESA letter for housing does not need to be within a particular timeframe.

Letter is going to be emailed in a PDF file with regular processing. Your ESA letter is going to be respected by airlines, landlords, and so on, but only as long as it’s supported through an actual, state-licensed doctor. There are 3 different kinds of letters for ESA dogs that are all for different purposes and each of them must be issued by a mental health professional.

1. Organizatorem Programu jest firma PPHU BAROMETR Centrum Papiernicze z siedzibą w Malborku, przy ulicy Al. Wojska Polskiego 498
2. Program jest kierowany do klientów zaopatrujących się w firmie “PPHU BAROMETR” zwanej dalej Organizatorem
3. Warunki wzięcia udziału w Programie:
• Płatności są regulowane terminowo (gratyfikowana jest sprzedaż zapłacona w terminie tzn. gotówka lub zgodna z terminem)
• Uczestnikiem Programu (odbiorcą nagrody) może być tylko:
• przedstawiciel osoby prawnej (sklepu)
• osoba fizyczna w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą
• osoba fizyczna w związku z dokonywanymi przez siebie zakupami w hurtowni na własne potrzeby
4. Klient uczestniczący w Programie uzyskuje znaczki w zależności od wartości obrotu brutto z Organizatorem.
5. Za prawidłowość przyznawania znaczków odpowiada Organizator.
6. Klienci uczestniczący w Programie otrzymują książeczkę do zbierania znaczków oraz katalog z dostępnymi nagrodami i ich wartością znaczkową.
7. Klient biorący udział w Programie dostaje za wykonany z Organizatorem obrót znaczki wg następujących zasad:
• 1 znaczek za 50 zł zakupów brutto
8. Przy wydawaniu znaczków obowiązuje zasada „zaokrąglania w dół”, tzn. przy zakupie gotówkowym za np.180zł klient otrzymuje 3 znaczki
9. Przy zakupie za gotówkę znaczki są wydawane „od ręki” przez przedstawiciela Organizatora
10. Przy zakupie na termin płatności znaczki są wydawane przez przedstawiciela Organizatora po uregulowaniu płatności.
11. Aby otrzymać Produkt z katalogu należy w książeczce, w której zbierane są znaczki, wpisać numer wybranego Produktu podany w katalogu, wypełnić oraz podpisać krótki formularz (zamieszczony w książeczce). Książeczkę należy zostawić w siedzibie Organizatora lub przekazać przedstawicielowi Organizatora.
12. Odbiór Produktu nastąpi w siedzibie Organizatora lub Produkt zostanie dostarczony bezpłatnie do klienta przez przedstawiciela Organizatora.
13. Zapłata ewentualnego podatku związanego z uzyskaniem Produktu za zakupy (znaczki) ciąży na klientach otrzymujących Produkt.
14. Raz złożone przez klienta zamówienie na realizację dostawy określonego Produktu nie może zostać zmienione.
15. Administratorem Programu jest firma GSP Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Kopernika 3. tel. (42) 632 29 25.
16. Administrowanie Programem obejmuje następujące czynności:
• Dostarczanie Organizatorowi Programu zabezpieczonych znaczków z logo “Milowe zakupy”
• Dostarczenie Organizatorowi Programu materiałów promocyjnych (katalogi nagród i książeczki do zbierania nagród)
• Dostarczanie do siedziby Organizatora Programu “Nagród” na zamówienie zrealizowane zgodnie z pkt. 11 niniejszego Regulaminu
17. Wszystkie Produkty są oferowane w miarę dostępności. W przypadku braku możliwości dostarczenia określonego Produktu z katalogu z przyczyn niezależnych od GSP Sp. z o.o., GSP Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zaoferowania klientowi innego Produktu o tej samej lub wyższej wartości znaczkowej i podobnym przeznaczeniu.
18. Produkty posiadające kartę gwarancyjną producenta mogą być reklamowane w punktach serwisowych danego producenta.
19. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych w trakcie transportu będą uwzględniane wyłącznie po sprawdzeniu zawartości przesyłki w momencie jej odbioru.
20. Czas trwania programu jest bezterminowy. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia programu w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia. Ogłoszenie zakończenia Programu nastąpi w formie informacji wywieszonej w siedzibie Organizatora Programu oraz na stronie internetowej www.barometrcp.pl.
21. Administrator Programu nie będzie realizować “Nagród” dla zgłoszeń wypełnionych nieczytelnie, niekompletnie lub nie podpisanych przez klienta.
22. “Nagrodami” premiowane są wyłącznie zabezpieczone znaczki dostarczone do Programu przez Administratora Programu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do autentyczności przedstawionych do realizacji “Nagród” znaczków, Administrator zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji “Nagrody” do czasu wyjaśnienia wątpliwości.